Sprawy kancelaryjne

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 12.00. Nauka przed chrztem w sobotę przed tą niedzielą o godzinie 19.00 w domu katechetycznym.
W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie - potrzebna jest do tego zgoda księdza Proboszcza.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka.
2. W przypadku chrztu dziecka spoza parafii należy mieć zgodę proboszcza z parafii do której się należy.  
3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego - podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani najpóźniej przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
5. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. 
6. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością, aby złożyć podpisy w księdze chrztów.
 
Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

- ukończony 16 rok życia,
- osoba po bierzmowaniu,
- zaświadczenie z swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii w której dziecko jest chrzczone) 
- osoba, która nie żyje w związku niesakramentalnym (na ślubie cywilnym czy w konkubinacie)

Ślub

Zarezerwować dzień i godzinę ślubu można pół roku przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy spisać protokół przedślubny.  

PROTOKÓŁ PRZEDMAŁŻEŃSKI
Do spisania protokołu potrzebne są: 

 • Metryki chrztu "do sakramentu małżeństwa" (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią). Metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania. Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania).
 • Dowody osobiste
 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy (lub dwie) kopie -te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesięcy od dnia wystawienia) musi obejmować datę ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego.
 • Indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne) z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 • Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać zgodę (licencję) na ślub w innym kościele.Wraz z licencją należy zabrać także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.
 
ZAPOWIEDZI

 • Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

KARTKA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

 • Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

DZIEŃ ŚLUBU

 • 15 minut przed ślubem świadkowie zgłaszają się do zakrystii przenosząc ze sobą:
 • Dowody osobiste,
 • Kartki ze spowiedzi narzeczonych
 • Obrączki.

OPRAWA MUZYCZNA

 • Oprawę muzyczną narzeczeni ustalają bezpośrednio z organistą.

Pogrzeb

1. W celu dopełnienia formalności pogrzebu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej – można to uczynić nawet poza godzinami urzędowania.  
2. Pogrzeb zgłasza najbliższa rodzina w parafii zamieszkania zmarłego. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda na pochówek księdza proboszcza, w którego parafii zmarły zamieszkiwał.
3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć odpis skrócony aktu zgonu z USC.
4. Oprawę muzyczną na Mszy św. pogrzebowej należy ustalić indywidualnie z organistą.
5. Pogrzeb, miejsce grobowe i wszelkie inne sprawy związane z pogrzebem są załatwienia zgodnie z Prawem Państwowym i Prawem Kościelnym, które to prawa się wzajemnie uzupełniają w tych kwestiach.